Обследване на пилотния квартал

Създаване на Платформа на обитателите "Екокултура"

Изграждане на капацитет

SWOT анализ на пилотния квартал

Стратегия за осъществяване и сценарии за финансиране на план за градска регенерация

Визия и програма за градска регенерация на пилотния квартал "Подуене-център" (квартал 166)

 

 

Съюзът на асоциациите на собственици се включи в осъществяването на проект „Подготовката, прилагането и изпълнението на проект за градска регенерация” в сътрудничество с холандската жилищна асоциация Woonbron, Българска жилищна асоциация и Район Оборище на Столична община. Целта на проекта е създаването на програма за обновяване на вътрешнокварталните пространства в един от централните софийски райони с активното включване на обитателите в сътрудничество с всички страни, които имат правото и отговорността да взимат решения за комплексното и устойчиво регенериране и развитие на градската среда на обитаване. Проектът предвижда разработването на предпроектните проучвания за градска регенерация, която да отразява вижданията и потребностите на гражданите и тяхното съгласуване с политиката за градско развитие на Район Оборище. Реализирането на проекта се основава на преноса на знания от холандските жилищни асоциации, които са лидери в градското обновяване в Холандия.

 

      

 

Download:

     План на дейностите

 

 

Обследване на пилотния квартал

 

В периода февруари-март 2009 г. се проведе обследване на проблемите и потребностите на гражданите в пилотния квартал от Район Оборище, които да залегнат в основата на план за обновяване на прилежащите вътрешнокварталните пространства. Анкетата беше разпространена сред обитателите в пилотния квартал за градска регенерация на Район Оборище по време на теренна работа в сътрудничество между експерти от Съюза на асоциациите на собственици и общинската администрация. Резултатите от проведеното обследване се основават на анализа на анкетни форми, попълнени от взелите участие в проучването обитатели, както и на допълнителната емпирична информация, предоставена от пилотната община. Резултатите разкриват профила на обитателите, типологията на застройката, профила на средата на обитаване, нивото на организираност на равнище сграда и квартал, типа комуникация с районната община, оценка на нуждите на обитателите от промени, които да залегнат като основа на интегрираното планиране на обновяването на междублоковите пространства. Резултатите от обследването бяха представени на обществено обсъждане.

 

Download:

     Анкета, Резултати от обследването

 

back to top

 

 

Създаване на Платформа на обитателите "Екокултура"

 

На 11 май 2009 г. в залата на читалище „Алеко Константинов” се състоя първата среща с обитателите от пилотния квартал в Районна община „Оборище” в рамките на инициативата за включване и подкрепа на гражданите в процеса на планиране на обновяването и благоустрояването на междублоковите пространства в българските градове, която се осъществява съвместно от Българска жилищна асоциация, холандската жилищна корпорация Woonbron, Съюза на асоциациите на собственици и район „Оборище”- СО. На срещата присъстваха арх. Антоанета Йовева, заместник-кмет на район „Оборище”- СО, г-жа Ваня Пълова, началник отдел „Жилищно настаняване”, район „Оборище”- СО, представители на организаторите, както и граждани от пилотния квартал.

 

В рамките на събитието бяха представени резултатите от проучването на нуждите и вижданията на обитателите за необходимото благоустрояване, както и предвижданията на районната администрация за разполагане в междублоковото пространство на обекти с различни функции, съдържание и местоположение. Важна част от събитието беше проведеното обучение за опита на холандските жилищни асоциации в интегрираното градско планиране и регенерация, за същността, принципите и подходите към обновяването на градската среда при активното участие на обитателите и междусъседските общности в активно сътрудничество с общинската администрация. Срещата завърши с обстойно обсъждане на резултатите от проведената анкета и плановете на общината и изготвяне на съвместна програма за благоустрояване.

 

След дискусия участниците в срещата достигнаха до общо виждане относно отличителните характеристики на средата на обитаване в квартала, които определят нейната идентичност и трябва да бъдат съхранени в процеса на планиране. Участниците се обединиха и относно необходимите промени и подобрения, които трябва да бъдат включени в плана за обновяване и благоустрояване на междублоковите пространства. Представителите на гражданите от пилотния квартал, раположен между ул. „Попова шапка”, бул. „Ситняково” и ул. „Черковна”, взеха единодушно решение за създаването на Платформа на обитателите, която да се превърне в активен партньор на район „Оборище”- СО, в процеса на планиране на обновяването и благоустрояването на техния квартал. Това е първата по рода си за България гражданска инициатива за включването на междусъседските общности в процеса на градска регенерация и обновяване на междублоковите прострастранства. По този начин се постига една от целите на проекта, а именно създаването на необходимия капацитет за подпомагане приложението на мерките от Оперативната програма "Регионална развитие 2007-2013" които са свързани с жилищната политика (операция 1.2) и подобряване на физическата среда (операция 1.4) в българските градове.   

 

 

Download:

     Покана за срещата, Протокол от срещата, Учредителна декларация

 

back to top

 

 

Изграждане на капацитет 

 

В България е очевидна е острата нужда от прилагането на добри практики, както и усвояването на знания, свързани с процеса на устойчивото управление на жилищата в режим на етажна собственост и устойчивото градско планиране, които биха подпомогнали сложния процес на градска регенерация. В този смисъл приоритет и новаторски принос на проекта е изграждането на капацитет в подкрепа на активното гражданско участие на собствениците на жилища и техните сдружения, както и на общинските администрации в процеса на подготовка, прилагане и изпълнение на план за градска регенерация. Реализирането на проекта се основава на пренасянето на знания и опит от Холандия в областта на проекти по жилищно управление и градска регенерация, изграждането на капацитет за Съюза на асоциациите на собственици в работата му с отделните сдружения на собственици, създаването на обучителни програми за сдруженията на собственици и общинската администрация с оглед тяхното активно участие в процеса на интегрирано градско планиране и регенерация. Разработените в рамките на проекта материали и програми се основават на Наръчника за градска регенерация, създаден в рамките на предишен проект на холандската жилищна асоциация Woonbron в Румъния с подкрепата на програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. 

 

Download:

     Подготовката на план за градска регенерация, Градска регенерация в Оборище, Представяне на Woonbron, Градска регенерация в Холандия, Структура и организация на проект, Проектни фази, Управление и участие в проект, Социално управление преди и след, От визия към проекти, Правене на SWOT, Задание 1 на участниците, Задание 2 на участниците

 

back to top

 

 

SWOT анализ на пилотния квартал 

 

В продължение на срещата от 11 май 2009 г. и учредяването на Платформа на обитателите "Екокултура" от Район „Оборище” на 10 юли 2009 г. се състоя работно обсъждане на програмата от изисквания, която да залегне като основа за изработване на план за благоустрояване на пилотния квартал. Беше проведено обучение по основните техники за SWOT анализ и новопридобитите знания бяха приложени върху проблемната ситуация в пилотния квартал. Беше обсъден е текст на харта за сътрудничество с районната администрация. На следващия ден се проведе и заключителна среща, на която се прие окончателния вариант на програмата и нейните приоритети. Участниците в работната среща посетиха пилотната сграда за жилищно обновяване в квартал „Захарна фабрика” и активно работещото сдружение на собственици.

 

 

Download:

     SWOT анализ, SWOT сравнителна матрица 

 

back to top

 

 

Стратегия за осъществяване и сценарии за финансиране на план за градска регенерация

 

Срещата по проекта, която се състоя на 5 и 6 октомври 2009 г. в читалища „Алеко Константинов” постигна като крайни резултати общото съгласие между Платформата на обитателите „ЕкоКултура” и Район Оборище относно целите и основните приоритетни мерки в плана за обновяване на пилотния квартал, стратегията за неговото осъществяване и сценариите за финансиране. Дискусиите започнаха с преглед и потвърждаване на резултатите от направения SWOT анализ и сравнителна матрица. Работата по тази фаза от проекта беше извършена с професионалната помощ на експерти от холандската жилищна асоциация Woonbron и Съюза на асоциациите на собственици САС. Необходимостта от сътрудничество между районната община и обитателите с ясно разпределение на задълженията и отговорностите беше сред най-важните заключения от дискусиите по време на съвместната работа по подготовката на плана за обновяване. Участниците постигнаха съгласие за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира успешното завършване на проекта и последващата реализация на плана за регенерация на пилотния квартал.

 

 

back to top

 

 

Визия и програма за градска регенерация на пилотния квартал "Подуене-център" (квартал 166)

 

В сътрудничество с експерти от холандската жилищна асоциация Вонброн, Българска жилищна асоциация и Съюза на асоциациите на собственици в България и при активното участие на представителите на Платформата на обитателите "ЕкоКултура" и на администрацията на район "Оборище" беше изработен План за градско обновяване на вътрешнокварталните пространства в пилотния квартал „Подуяне-Център”, който предстои да бъде реализиран на два етапа в следващите четири години. Финансирането и осъществяването на плана за градска регенерация ще се осигури от Столична община и европейските оперативни програми.

 

Download:

     Визия и програма за градска регенерация на пилатния квартал "Подуене-център" (квартал 166)

 

Back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия