Какво представлява Помощният пулт на CAC Център за устойчиви жилища?

Какви са консултантските услуги на Помощния пулт на CAC Център за устойчиви жилища?

Как Помощният пулт на САС Център за устойчиви жилища предоставя своята подкрепа?

 

 

Какво представлява Помощният пулт на САС Център за устойчиви жилища?

 

САС Център за устойчиви жилища поддържа помощен пулт, който е призван на помага, обучава и подкрепя всички съществуващи и бъдещи сдружения на собственици в България. Друга сфера на дейност за Помощния пулт е консултантската подкрепа на място за различни дейности, свързани с обновяването, управлението и поддръжката на жилищните сгради в режим на етажна собственост. Основният принцип на работа е съчетаването на взаимодопълващите се консултантски услуги, професионална подкрепа и методи на обучение, които Помощният пулт на САС предоставя в следните работни направления:

 

  • Консултантски услуги и експертна подкрепа за собствениците на жилища и техните сдружения
  •  
  • Обучение на съществуващи и бъдещи сдружения на собственици – настоящи и потенциални институционални и индивидуални членове на САС

 

  • Консултантска помощ за осъществяването на проекти за обновяване, управление и поддръжка на жилищните сгради от страна на настоящи и потенциални институционални и индивидуални членове на САС

 

back to top

 

 

Какви са консултантските услуги на Помощния пулт на CAC Център за устойчиви жилища?

 

В своята работа Помощният пулт на САС Център за устойчиви жилища подхожда от гледна точка на интересите, правата и задълженията на собствениците на жилища и техните сдружения:

 

  • Консултиране и обучение по всички законови, финансови, технически и социални аспекти на създаването и функционирането на сдруженията на собственици в България

 

  • Експертна помощ и практическа подкрепа по юридически, финансови, технически и социални аспекти, свързани с реализирането на проекти по обновяване, управление и поддръжка на жилищните сгради

 

  • Експертна помощ за създаването и функционирането на сдружения на собственици:
Организационни и юридически аспекти на сдруженията на собственици – организационна структура и управление, разпределение на отговорностите, механизми за защита на индивидуалните и общите права
Финансови и счетоводни аспекти при функционирането на сдруженията на собственицифинансово планиране, видове отчитане и счетоводна система, фондове, които трябва да се създадат за правилното функциониране на сдруженията на собственици
Управление на собствеността, поддръжка и обновяване на жилищните сгради в режим на етажна собственост – организационни и финансови аспекти
Правила на обитаването в жилищните сградитипове на потенциалните конфликти в сдружението на собственици, видове конфликти с външни за сдружението обществени институции и частни организации, управление на конфликтите и комуникационни техники
  • Експертна помощ за осъществяването на дейности по обновяването на жилищните сгради:
Съществуващи национални и регионални програми за жилищно обновяване – юридически, финансови и организационни аспекти
Осъществяване на необходимите отношения с обществения и частния сектори, които имат отношение към този процес
Подготовка на предварителни програми от изисквания като основа за проектите по жилищно саниране
Прилагане и контрол върху дейностите по жилищно саниране
  • Експертна помощ за управление на договорните отношения:
Оценка на нуждите и подготовка на оферти
Организиране на търгове, управление на договори, изпълнение и контрол на договори

 

  • Експертна помощ за осъществяване на обучения на доброволни или професионални управители на собствеността в жилищни сгради в режим на етажна собственост

 

back to top


 

Как помощният пулт на САС Център за устойчиви жилаща предоставя своята подкрепа?

 

back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия