Мисия на САС

 

Целите на Съюза на асоциациите на собственици (САС) произтичат от необходимостта от обединение на собствениците в жилищни сгради в режим на етажна собственост за постигане на високо качество на обитаване и утвърждаване и развитие  на принципите на гражданското общество. Това създава възможност за защита на общите интереси на собствениците, набиране и разпространение на необходимата информация и обучение за извършване на необходимите дейности по поддръжката, управлението и обновяването на многоетажните жилищни сгради. Целите на организацията са:

 

  • Да подпомага създаването в България на сдружения (асоциации) на собственици в многоетажните жилищни сгради и на други съпътстващи организации и дейности, необходими за поддръжката и ефективното управление на тези сгради;
  • Да подпомага членовете си във връзка с  необходимите дейности по поддръжката и управлението на собствеността, която те притежават;
  • Да подпомага създаването и усъвършенстването на необходимата законова уредба, която урежда ефективното управление и поддръжка на сградите в режим на етажна собственост в България;
  • Да разработва и осъществява програми за информация и обучение в ефективно управление и поддръжка на сградите в етажна собственост.

 

Съюзът на асоциациите на собственици (САС) е иницииран в рамките на проекта по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия "Устойчиво управление на жилищата. Укрепване ролята на сдруженията на собственици".

 


Дейности на САС


Съюзът на асоциациите на собственици (САС) осъществява своите цели посредством следните дейности:

 

  • Създаване на постоянно действаща система за обучение, консултации и медиация на собствениците и сдруженията от собственици в жилищни сгради в режим на етажна собственост по отношение на: юридическите въпроси на собствеността и съсобствеността в жилищните сгради; договарянето на необходимите услуги за функционирането и обновяването на собствеността; строително-техническите въпроси по поддръжката и обновяването на жилищните сгради; счетоводната отчетност на сдруженията от собственици; възможностите за финансиране на поддръжката и обновяването на сградите.
  • Осигуряване на периодичното събиране и обмяна на информация по въпросите на собствеността в жилищните сгради чрез използването на печатни и електронни издания.
  • Привличане вниманието на държавните власти и обществото към проблемите на собствениците в жилищните сгради чрез обществено обсъждане в медиите, чрез семинари и др.
  • Осигуряване защитата на интересите на собствениците и сдруженията от собственици чрез съдействие на държавните власти за усъвършенстване на нормативната уредба.
  • Представителство на собствениците в жилищни сгради пред съответните международни организации.САС Център за устойчиви жилища


САС Център за устойчиви жилища е създаден да помага на асоциациите на собственици да управляват и обновяват домовете си чрез изградена система за пренос на знания и обучение по отношение на качеството и устойчивостта на застроената среда с акцент върху енергийната ефективност през целия жизнен цикъл на сградата. Организацията поддържа силна изследователска платформа и мрежа от експерти по жилищно развитие, оценка на поведението на собствениците на жилища и подпомагане на асоциациите на собственици за постигане на висок стандарт на средата на обитаване като активни партньори в комплексния процес на устойчивото управление и обновяване на техните домове. CAC Център за устойчиви жилища развива капацитета на обитателите да се идентифицират с мястото и да допринасят активно за качеството на градската среда и услугите, които тя предоставя.
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия