Добрите практики на сдружения на собственици - същност и значение

 

Съюзът на асоциациите на собственици в България (САС) обединява собствениците в жилищни сгради в режим на етажна собственост за постигане на високо качество на обитаване и утвърждаване и развитие  на принципите на гражданското общество. Той създава възможност за защита на общите интереси на собствениците, набиране и разпространение на необходимата информация и обучение за извършване на дейностите по поддръжката, управлението и обновяването на многоетажните жилищни сгради. Целите на Съюза на асоциациите на собственици са свързани с подпомагането на създаването в България на сдружения (асоциации) на собственици в многоетажните жилищни сгради и на други съпътстващи организации и дейности, необходими за поддръжката и ефективното управление на тези сгради. Основна задача на САС е и разработването и осъществяването на програми за информация и обучение в ефективно управление и поддръжка на сградите в етажна собственост. В този смисъл особено важен инструмент за осъществяването на мисията на Съюза на асоциациите на собственици в България (САС) е разпространението на информация за съществуващи добри практики, вече реализирани от неговите членове-основатели. Този опит би подпомогнал инициативността на нови сдружения на собственици в цяла България и би утвърдил активната позиция от страна на собствениците на жилища по прилагане принципите на гражданското общество с оглед осъществяването на последващи проекти и инициативи, свързани с поддръжката и управлението на съществуващия жилищен фонд в България, прилежащите околоблокови пространства и подобряването на цялостната среда на обитаване.Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия