Енергийна ефективност при сградите: Устойчив начин за намаляване на енергийната зависимост и енергийната бедност

София, 27 април 2011

 

 

 

По инициатива на проф. Владко Панайотов, член на Европейския парламент, беше организиран семинар на тема „Енергийна ефективност при сградите: Устойчив начин за намаляване на енергийната зависимост и енергийната бедност“. Акцентите в семинара бяха възможностите за финансиране на проекти, добрите практики и проекти от столичния район „Оборище“ и в Косово, приложения на финансовия механизъм ЕСКО, примери за успешни проекти за енергийна ефективност, подкрепени от европейската програма „Интелигентна Енергия Европа“ и др. Представителите на Националната платформа Power House за България обърнаха особено внимание на необходимостта от общи действие и координираност в усилията в подкрепа на широко мащабното енергийно ефективно обновяване на съществуващия жилищен фонд в режим на етажна собственост.

 

Download:

     Работна програма на семинара

 

 

Енергийноефективни (ЕСКО) услуги

София, 3 ноември 2010

 

 

Националната работна среща беше организирана от Българска жилищна асоциация, Черноморски регионален енергиен център, Далкия България и Ерато Холдинг. Основна тема на срещата беше развитието на пазара на енергийноефективни услуги, както и финансирането на енергийноефективното обновяване на жилищата.

 

Download:

     Програма на националната работна среща

 

 

Перспективи на масовото българско жилище

София, 5 март 2010

 

 

Българска жилищна асоциация съвместно с МРРБ организира работна среща с международно участие „Перспективи на масовото българско жилище”. На срещата бяха обсъдени както проблемите на обновяването и управлението на съществуващите жилищни сгради, така и възможностите за изграждането на нови жилища за осигуряване на подслон на неплатежоспособни граждани. Бяха разгледани възможни финансови механизми за покриване на разходите за енергийно-ефективна реконструкция на жилищни сгради чрез гъвкаво приложение и взаимно допълване на трите източника на финансиране: субсидии, заемни средства и собствен капитал. На срещата бяха обсъдени резултатите от дейността Националната платформа Power House за България.

 

Download:

     Програма на националната работна среща с международно участие

 

 

Енергийна ефективност в жилищните сгради

София, 27 май 2009

 

 

Националната работна среща беше организирана от Българска жилищна асоциация, Софийска енергийна агенция и Черноморски регионален енергиен център. Дискусията беше посветена на основните параметри на енергийната ефективност в поддръжката и обновяването на многофамилните жилищни сгради, както и на необходимостта от създаването и развитието на Националната платформа Power House за България.

 

Download:

     Програма на националната работна среща

 

 

Първа работна среща на UNECE за енергийната ефективност при жилищата 

София, 21-22 април 2009

 

 

Българска жилищна асоциация взе участие в събитието като представи резултатите от пилотни дейности и изследователския проект Power House Europe като средства в подкрепа на създаването на устойчиви модели за обновяване на жилищни сгради в режим на етажна собственост.

 

Download:

     Презентация на БЖА

 

 

“За” и „Против” частичното саниране

София, 7 април 2009

 

 

Събитието се проведе съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Агенцията по енергийна ефективност, Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Бяха засегнати въпросите, свързани с управлениета и поддръжката на сградния фонд, необходимите действия за подобряване на сградния фонд и др.

 

Download:

     Съобщение за пресата

 

Back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия