Част 3   Изработване на план за управление

 

Управлението се дефинира като процес, чрез който индивидуалните и личните усилия се координират с цел постигане на предварително поставени цели. Като организация сдружението на собственици трябва да определи и разбере предварително своите цели и да има план, за да насочва всички усилия към постигането тези цели и така да изпълни мисията си. Основен подготвителен етап е събирането на достоверна, технически компетентна и цялостна предварителна информация за състоянието на собствеността. Следващ етап е определянето на финансовите възможности на сдружението на собственици, както и дефинирането на качествените стандарти, които то иска да постигне и поддържа във времето. Планирането на годишните разходи на сдружението за поддръжка и управление на собствеността е в основата на изграждането и управлението на препоръчителния план за поддръжка, който трябва да отчита всички необходими дейности по поддръжката на собствеността, тяхното планиране във времето, както и финансовото им обезпечаване.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия