Част 1     Създаване на сдружения на собственици

 

Необходимостта от създаването на сдруженията на собственици в България се определя от вида отношения, които съществуват в сградите в режим на етажна собственост. Тя отразява взаимозависимостта между правата на собствениците и техните задължения по поддръжката и управлението на тяхната собственост, които имат непосредствено отражение както върху личния интерес на отделния собственик, така и върху интересите на съсобствениците в една сграда и на обществения интерес в глобален аспект. Сдружението на собственици е организационната, институционалната, юридическата и финансовата форма, която има за цел да гарантира в най-голяма степен индивидуалния и обществения интерес, както и запазването на стойността на недвижимата собственост, която е част от градската структура и среда на обитаване. Сдружението на собственици има непосредствено отношение към функциите и отговорностите, както и към правата и задълженията на отделните собственици в рамките на етажната собственост.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия