Прилагане на Закона за управление на етажната собственост

 

Прилагането на Закона за управление на етажната собственост регулира извършването на необходимите дейности по цялостното управление и поддръжка на жилищните сгради в режим на етажна собственост на територията на РБългария. Тези дейности могат да бъдат разпределени в следните основни групи:

 

Административно-правни

 • Свикване на Общо събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС) и организиране на рационалното му провеждане за вземане на решения, съгласно законоустановения ред
 • Обезпечаване на необходимите процедури за своевременното и добросъвестно изпълнение на взетите от ОС решения
 • Осъществяване на комуникация с Общинската администрация, инфраструктурни предприятия и др. от името на етажната собственост
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред и осъществяване на контрол за спазването му от собствениците
 • Регистрация на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост в изричен публичен регистър към общинската (районна) администрация, създаван и поддържан за съответната територия, съгласно разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост
 • Свикване на Учредително събрание и организиране на ЕС за създаване на Сдружение на собствениците и регистрация на Сдружението
 • Водене на дружествените дейности – изготвяне и текущ контрол по изпълнението на договори, споразумения и др. с външни изпълнители, провеждане на процедури за възлагане на изпълнението на външни услуги и др.
 • Осъществяване на процесуално представителство в съда по спорове на Сдружението на собствениците (ОС на етажната собственост) с трети лица, както и такива с недобросъвестни членове на самата ЕС
 • Изготвяне на предложение за дейностите на годишна база
 • Изготвяне на периодични доклади
 • Информиране на новите собственици за условията за обитаване в сградата (отделните входове) в режим на етажна собственост и задълженията им по отношение на формиране на бюджета, правилника за вътрешния ред и др.

 

Финансови

 • Откриване на банкова сметка от името на ЕС и начини за опериране с наличностите по тях
 • Изготвяне и приемане на годишен бюджет на ЕС
 • Водене на професионално счетоводството – Регистър на разчетите и Книга за приходи и разходи на ЕС
 • Изпълнение на финансови задължения и контрол при заплащане на такси, сметки и др., свързани с договорните отношения на ЕС с трети лица, както и с членове на самата ЕС
 • Събиране на дължимите от отделните собственици суми

 

Технически дейности, свързани с доброто функциониране на собствеността

Текущо обслужване и поддръжка

 • Почистване на общите части и прилежащите площи
 • Извършване на дребни ремонтни работи по общите части – подмяна крушки, ремонт брави и ключове и др.
 • Комуникация с инфраструктурните дружества и осигуряване на незабавно действие от тяхна страна при аварии
 • Осигуряване на текущо обслужване за асансьора
 • Осигуряване на подходящи специалисти за отстраняване на непредвидени повреди по електро, ВиК, ОиВ и др. системи в общите части и отделните жилища

 

Извършване на планови ремонти в системите на сградата

 • Ежегодна техническа инспекция на общите части на сградата – покрив, системи
 • Изготвяне на график за изпълнение на планови дейности – остойностяване, комуникиране към собствениците
 • Организация и изпълнение на така планираните текущи ремонти

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия