Енергийна ефективност в жилищните сгради

 

Постигането на енергийна ефективност на практика означава да разумно използване на електрическата и топлинна енергия в дома или на работното място. Тя се отнася и към намаляването на загубите в топло- и електропреносната мрежа, както и към увеличаване на коефициента на полезно действие на съоръженията, произвеждащи енергия. Ефектът от прилагането на мерки по енергийна ефективност се отразява пряко чрез намаляване на разходите на домакинствата, повишаване на качеството на живот и постигане на приятен външен вид на сградите. Мерките за енергийна ефективност биват различни в зависимост от конкретните нужди и търсените резултати при различните обекти. Те се определят от спецификата на обекта и от възможностите за финансиране. Санирането на жилищните сгради е един от основните методи за постигане на енергийна ефективност. Санирането е обновяване на сградите или на части от тях, което включва всички необходими действия за привеждане на енергийните характеристики на сградите в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на обитателите. Най-добър и гарантиран ефект от санирането и съответно най-икономически изгоден пакет от мерки по подобряване на енергийната ефективност на сградата, се постига чрез предварително обследване (детайлно проучване) на сградата и енергийните разходи. На тази база се анализира конкретният случай и се предлагат няколко пакета от такива мерки с гарантирани резултати при различни ценови показатели. За да се подобрят енергийните характеристики не е задължително да се изпълни цялостно саниране. Изборът на технически мерки зависи от предварителния енергиен одит и анализ на всеки конкретен случай. Заедно със санирането се изготвя и инструкция за ефективно ползване на сградата или съоръжението.

 

Download:

     Насоки за постигане на енергийна ефективност на жилищни сгради
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия