Преглед на законодателството

 

Създаването, развитието и функционирането на сдруженията на собственици в сгради в етажна собственост е непосредствено свързано със съществуващата законова рамка, която включва Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и в частност раздела за етажната собственост, Закон за управление на етажната собственост, Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката и др.

 

Законът за управление на етажната собственост е обнародван в бр. 6 на Държавен вестник от 23 януари 2009г. и е в сила от 01.05.2009г. Законът е променен и допълнен като тези промени са публикувани последователно в Държавен вестник бр. 15 от 23 февруари 2010г., бр. 8 от 25 януари 2011г. и бр. 57 от 26 юли 2011г.

 

Download:

     Законова рамка, Закон за управление на етажната собственост

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия