Министерства, държавни агенции и комисии

Агенция за енергийна ефективност www.seea.government.bg

Агенция по кадастъра www.cadastre.bg

Българска телекомуникационна компания www.btc.bg

Главна данъчна дирекция www.taxadmin.minfin.bg

Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване www.grao.bg

Дирекция за национален строителен контрол www.dnsk.mrrb.government.bg

Държавна комисия за водно и енергийно регулиране www.dker.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия www.sme.governmrnt.bg

Комисия за регулиране на съобщенията www.crc.bg

Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Министерство на икономиката и енергетиката www.mi.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg

Национален осигурителен институт www.nssi.bg

Национален статистически институт www.nsi.bg 

Национална електрическа компания www.nek.bg

Национална здравноосигурителна каса www.nhif.bg

 

Неправителствени организации

Болкан асист www.balkanassist.bg

Българска жилищна асоциация www.bha-bg.org

Българска стопанска камара www.bia-bg.com

Българска строителна камара www.bbcc-bg.org

Българска търговско-промишлена палата www.bcci.bg 

ЕнЕфект www.eneffect.bg

Институт за пазарна икономика www.ime-bg.org

Международни градски сътрудници www.mgs-bg.org

Национален център за териториално развитие www.ncrdhp.bg

Национално сдружение на общините в България www.namrb.org

Параграф 22 www.paragraf22.com

Фондация за реформа в местното самоуправление www.flgr.bg

 

Програми

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома www.reecl.org 

Фонд за енергийна ефективност www.bgeef.com

 

back to top


Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия