Проектът POWER HOUSE EUROPE беше насочен да функционира като катализатор и да ускори процеса за постигане на максимално възможното спестяване на енергия в жилищния сектор като канализира съществуващите знания и опит, необходими за обновяването и строителството на жилища с оптимално равнище на енергийна консумация. Изходна основа беше приносът от 20 проекта, подкрепени от програмата Интелигентна Енергия Европа по вертикалната ключова дейност “Обновяване на социалните жилища”. При активно разпространяване тези инструменти и предложения за ускоряване на обновяването на социалните жилища имаха потенциала да подпомогнат въвеждането на оптимални енергийно интелигентни практики на всички операционни равнища на социалните жилищни организации. Това създаде основа и за подобни дейности в по-широк мащаб в рамките на целия жилищен сектор.

 

Проектът POWER HOUSE EUROPE увеличи в максимална степен въздействието на тези проекти с помощта на целево разпространение и кампании за обмяна на знания на национално равнище с цел резултатите да достигнат до максимално разгръщане. Повече от 39,000 неправителствени жилищни организации от 19 страни-членки на ЕС, които управляват повече от 22 милиона жилища, се събраха заедно на европейско равнище от CECODHAS, която беше водеща организация на проекта POWER HOUSE EUROPE.

 

POWER HOUSE EUROPE беше:

 • Вход към информационни източници в помощ на жилищните експерти, за да ги подпомогнат в работата им по намаляване на въглеродните емисии.
 • Надграждане на съществуващите добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в жилищата.
 • Насърчаване на информацията и обмяната на знания между жилищните експерти, за да се избегне дублирането на изследванията и грешките и да се споделя положителния опит.
 • Обединяване на участниците в процеса на енергиен преход от всички сектори да работят в партньорство на национално и европейско равнище като част от платформите POWER HOUSE EUROPE.

 

Освен това, POWER HOUSE EUROPE предостави:

 • Информация за законодателните, институционалните и финансовите мерки, които могат да донесат промяната.
 • Обучителни материали включително софтуерни приложения, за да се подпомогне взимането на решения, планирането и управлението на жилищната собственост.
 • Новаторски примери за обновяване на вече съществуващ жилищен фонд, както и за ниско енергийно ново строителство. Достъп до информация и задълбочени прегледи на продукти и услуги, както и възможност за връзка с партньори от ЕС.
 • Прилагани и изпитани примери на ефективно сътрудничество с обитателите и управителите на жилищни сгради за намаляване на техните сметки и оптимизиране на потреблението им.
 • Актуализации на развитието на финансирането и законодателството на ЕС по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийно източници.

 

Специфични цели на POWER HOUSE EUROPE:

 • Функция на катализатор за постигане на спестяването на енергия в жилищния сектор с помощта на основополагащото знание, което се изисква за обновяването на жилищата и новото жилищно строителство с оптимално използване на енергия.
 • Максимално увеличаване на въздействието на резултатите от проектите, подпомагани от IEE, които имат за цел да ускорят обновяването на жилищата с помощта на активно и целево разпространяване на знания и опит на национално равнище.
 • Създаване на център за знания, който ще предоставя централизиран достъп до добри практики, подходи и предложения.
 • Насърчаване на обмяната на знания и добри практики чрез конференции, публикации и посещения.
 • Информиране на социалните жилищни организации за обема от налична информация за тях и насърчаване на тяхното възприемане с помощта на целево разпространение и информационни кампании на национално равнище.

 

 

Създаване на Национална платформа Power House за България

 

 

'Синергия за енергийна ефективност в жилищата' 

Дългосрочни цели на Националната платформа бяха да стимулира политиката на иновативност, финансовите и техническите механизми за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор, да мобилизира частните и публичните инвестиции, необходими за прилагането на предприемачески стратегии – да се разработят възможностите за публично-частни партньорства, и да идентифицира предизвикателствата, свързани с възможностите за образование и обучение с оглед да се поддържа и увеличава висококвалифицираната работна сила в средносрочна и дългосрочна перспектива. Основната цел на Националната платформа беше в съответствие с 20/20/20 целите на ЕС, тъй като жилищният сектор в България консумира 26% от енергията. Ето защо, действията на платформата си поставиха за цел прилагането в жилищния сектор на изискванията, постулирани от законодателните норми, които прилагат европейските документи в националното законодателство – дългосрочната Национална програма за енергийна ефективност до 2015, Енергийната стратегия на България и Националната програма за обновяване на жилищните сгради.

 


Download:

     Мисия и цели на Националната платформа Power House за България

 

back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия