Какво представлява Помощният пулт на CAC?

Какви са консултантските услуги на Помощния пулт на CAC?

За кого работи Помощният пулт на CAC?

Как Помощният пулт на САС предоставя своята подкрепа?

 

 

Какво представлява Помощният пулт на САС?

 

Помощният пулт на САС е призван на помага, обучава и подкрепя всички съществуващи и бъдещи сдружения на собственици в България. Друга сфера на дейност за Помощния пулт е консултантската подкрепа на място за различни дейности, свързани с обновяването, управлението и поддръжката на жилищните сгради в режим на етажна собственост. Основният принцип на работа е съчетаването на взаимодопълващите се консултантски услуги, професионална подкрепа и методи на обучение, които Помощният пулт на САС предоставя в следните работни направления:

 

 • Консултантски услуги и експертна подкрепа за собствениците на жилища и техните сдружения
 •  
 • Обучение на съществуващи и бъдещи сдружения на собственици – настоящи и потенциални институционални и индивидуални членове на САС

 

 • Консултантска помощ за осъществяването на проекти за обновяване, управление и поддръжка на жилищните сгради от страна на настоящи и потенциални институционални и индивидуални членове на САС

 

back to top

 

 

Какви са консултантските услуги на Помощния пулт на CAC?

 

В своята работа Помощният пулт на САС подхожда от гледна точка на интересите, правата и задълженията на собствениците на жилища и техните сдружения:

 

 • Консултиране и обучение по всички законови, финансови, технически и социални аспекти на създаването и функционирането на сдруженията на собственици в България

 

 • Експертна помощ и практическа подкрепа по специфични юридически, финансови, технически и социални аспекти, свързани с реализирането на проекти по обновяване, управление и поддръжка на жилищните сгради

 

 • Експертна помощ за създаването и функционирането на сдружения на собственици

à Организационни и юридически аспекти на сдруженията на собственици – организационна структура и управление, разпределение на отговорностите, механизми за защита на индивидуалните и общите права;

à Финансови и счетоводни аспекти при функционирането на сдруженията на собственицифинансово планиране, видове отчитане и счетоводна система, фондове, които трябва да се създадат за правилното функциониране на сдруженията на собственици;

à Управление на собствеността, поддръжка и обновяване на жилищните сгради в режим на етажна собственост – организационни и финансови аспекти;

à Правила на обитаването в жилищните сградитипове на потенциалните конфликти в сдружението на собственици, видове конфликти с външни за сдружението обществени институции и частни организации, управление на конфликтите и комуникационни техники;

 • Експертна помощ за осъществяването на дейности по обновяването на жилищните сгради

à Съществуващи национални и регионални програми за жилищно обновяване – юридически, финансови и организационни аспекти;

à Осъществяване на необходимите отношения с обществения и частния сектори, които имат отношение към този процес;

à Подготовка на предварителни програми от изисквания като основа за проектите по жилищно саниране;

à Прилагане и контрол върху дейностите по жилищно саниране;

 • Експертна помощ за управление на договорните отношения

à Оценка на нуждите и подготовка на оферти;

à Организиране на търгове, управление на договори, изпълнение и контрол на договори;

 

 • Експертна помощ за осъществяване на обучения на доброволни или професионални управители на собствеността в жилищни сгради в режим на етажна собственост

 

back to top

 

 

За кого работи Помощният пулт на CAC?

 • Пълноправни институционални членове на САС
 • Потенциални институционални члениве на СAC
 • Пълноправни индивидуални членове на СAC
 • Потенциални индивидуални членове на СAС

 

back to top

 

 

Как Помощният пулт на САС предоставя своята подкрепа?

 

back to top

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия