Part 8     Communication Program

 

Целенасочено прилаганата комуникационна програма на всяко сдружение на собственици подпомага създаването на дух на съобщност, който е една от предпоставките за успешното развитие и функциониране на сдружението. Управителните органи на сдружението на собственици препоръчително разработват и грижливо прилагат тази комуникационна програма, познавайки същността на комуникацията вътре в общността от собственици, както значението на различните видове комуникация и ефекта от тяхното използване в ежедневното общуване с членовете на сдружението от собственици.

 

Download this chapter 


The CAC web-site has been kindly supported by the Matra Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands