Part 7     Financial Management

 

Финансовото управление на сдружението на собственици се основава на изработването на финансов план, който отразява резултатите от дейността на сдружението в сравнение с предварително поставените цели. Неговото правилно изпълнение гарантира финансовата устойчивост на сдружението при неговото развитие и функциониране. Основополагащо условие за адекватното финансово управление е създаването на финансовия план на сдружението и съответния годишен бюджет при съблюдаването на всички препоръчителни етапи. Задължителна предпоставка е и утвърждаването на съвременна счетоводна система и финансови процедури, както и поддържането на финансови доклади и отчети.

 

Download this chapter 


The CAC web-site has been kindly supported by the Matra Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands