Part 4     Property Management

 

Управлението на собствеността е сред основните цели за създаването на сдруженията на собственици. По своята същност управлението на собствеността е средство за ефективно прилагане на предварително приетите подходи в програмата за поддръжка и планомерното постигане на качествените стандарти с цел запазването на стойността на собствеността. Управлението на собствеността включва основни дейности, които съставляват неговата същност, и се определя от ключови фактори, които определят неговото ефективно провеждане. В практически аспект, управлението на собствеността изисква изпълнението на определен набор от задължения и отговорности, които съставляват същността и съдържанието на работата на управителя на собствеността.

 

Download this chapter 

The CAC web-site has been kindly supported by the Matra Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands