Part 5     Property Maintenance

 

Поддръжката на собствеността е един от основните компоненти на управлението на собствеността, осъществявано от собствениците, които са формирали за тази цел свое сдружение на собственици. Водеща цел на процеса на поддръжка на собствеността е в поставянето на по-високи дългосрочни цели и стандарти за качество, за да се удължи животът на сградата след извършената предпазна поддръжка като се минимизират скъпите аварийни ремонти и се осигурява благоприятна, чиста и безопасна среда на обитаване на собствениците. Определящо в този смисъл е изработването на адекватна програма за поддръжка за всяко отделно сдружение на собственици в съответствие с предварително поставените цели. Тя се основава и на ясното определяне на видовете поддръжка на собствеността.

 

Download this chapter 

The CAC web-site has been kindly supported by the Matra Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands