Part 6     Contracted Services

 

Управлението и поддръжката на собствеността включва като неотменен компонент установяването на успешни договорни отношения между сдружението на собственици и физически или юридически лица, които доставят услуги по поддръжката и управлението на собствеността. В този смисъл особено важно е познаването на основните групи услуги по договор, определянето на вида, обема и параметрите на работата, начините за намиране на квалифицирани изпълнители, както и процедурите на договаряне.

 

Download this chapter 


The CAC web-site has been kindly supported by the Matra Programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands