В помощ на асоциациите на собственици при управлението и обновяването на техните домове'

 

Съюзът на асоциациите на собственици в България (CAC) е независимо нестопанско сдружение, което обединява собствениците и асоциациите на собственици в жилищни сгради в режим на етажна собственост. Той е изграден на основните принципи на сдружаване - доброволно членство, демократично управление и контрол. Целите на Съюза на асоциациите на собственици в България (САС) произтичат от необходимостта от обединение на собствениците в жилищни сгради в режим на етажна собственост за постигане на високо качество на обитаване и утвърждаване и развитие  на принципите на гражданското общество. Това създава възможност за защита на общите интереси на собствениците, набиране и разпространение на необходимата информация и обучение за извършване на дейностите по поддръжката, управлението и обновяването на многоетажните жилищни сгради.

 

Съюзът на асоциациите на собственици в България (CAC) защитава интересите на своите членове пред местните и централни власти и доставчиците на услуги, свързани с поддръжката и управлението на сградите в етажна собственост. Дейността на Съюза на асоциациите на собственици в България (САС) е свързана с обучение, разпространение на информация, съдействие за обединяване на собствениците и техните сдружения, което се основава на техните общи интереси на местно, национално и международно ниво.

 

Създаването и дейностите на Съюза на асоциациите на собственици в България (CAC) се осъществява с подкрепата на програмата МАТРА на Правителството на Кралство Холандия.

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия