'В подкрепа на устойчивите жилища и в помощ на асоциациите на собственици при управлението и обновяването на техните домове'

 

CAC е независима организация с нестопанска цел, каято работи за насърчаване на устойчивото жилищно развитие и подкрепа на усилията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради за постигане на високо качество на средата на обитаване чрез установена система от консултации, обучение и изследвания по отношение на качеството на застроената среда и участието на общността в процеса на градско планиране и развитие. САС и неговият Център за устойчиви жилища предоставя консултации и експертни познания по правните и финансовите аспекти на собствеността и съсобствеността в сгради в етажна собственост и тяхното енергийно управление с акцент върху енергийната ефективност през целия жизнен цикъл на сградата, включително обновяване и модернизация. CAC провежда непрекъснати изследователски дейности и обмен на информация, които да помогнат ан обитателите да се идентифицират с мястото и да допринасят активно за подобряването на градските пространства и услуги.

 

CAC насочва вниманието на публичните власти и обществото към проблемите на обитателите и градските общности посредством изследвания, дискусии, семинари и др. CAC работи в защита на интересите на сдруженията на собствениците на жилища и работи активно за подобряване на съществуващата регулаторна рамка. САС и неговият Център за устойчиви жилища поддържа изследователска платформа и мрежа от професионалисти и експерти по жилищно развитие със специализиция и експертиза в подкрепа на собствениците на жилища и и техните сдлужения за постигане на високи стандарти на средата на обитаване като активни партньори в сложния процес на устойчива поддръжка, управление и обновяване на домовете им.

 

Създаването на САС през 2006 г. се осъществява с подкрепата на програмата МАТРА на Правителството на Кралство Холандия.

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия