Мисия

Организация

Дейности

 

 

Мисия

 

Целите на Съюза на асоциациите на собственици (САС) произтичат от необходимостта от обединение на собствениците в жилищни сгради в режим на етажна собственост за постигане на високо качество на обитаване и утвърждаване и развитие  на принципите на гражданското общество. Това създава възможност за защита на общите интереси на собствениците, набиране и разпространение на необходимата информация и обучение за извършване на необходимите дейности по поддръжката, управлението и обновяването на многоетажните жилищни сгради. Целите на Съюза на асоциациите на собственици са:

 

  • Да подпомага създаването в България на сдружения (асоциации) на собственици в многоетажните жилищни сгради и на други съпътстващи организации и дейности, необходими за поддръжката и ефективното управление на тези сгради

 

  • Да подпомага членовете си във връзка с  необходимите дейности по поддръжката и управлението на собствеността, която те притежават

 

 

  • Да разработва и осъществява програми за информация и обучение в ефективно управление и поддръжка на сградите в етажна собственост

 

Съюзът на асоциациите на собственици е иницииран в рамките на проекта по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия "Устойчиво управление на жилищата. Укрепване ролята на сдруженията на собственици".

 

back to top

 

 

Организация

 

Националното сдружение Съюз на асоциациите на собственици (CAC) е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Предметът на дейност на сдружението е защита на интересите на собствениците в жилищни сгради в режим на етажна собственост.

 

Cъюзът на асоциациите на собственици (CAC) е изграден на основните принципи на сдружаване: доброволно членство, демократично управление и контрол. Дейността му е свързана с обучение, разпространение на информация, съдействие за обединяване на собствениците на основата на техните общи интереси на местно, национално и международно ниво.

 

Съюзът на асоциациите на собственици (CAC) е независимо нетърговско сдружение, обединяващо собственици на жилища в апартаментни сгради, което защитава интересите на своите членове пред местните и централни власти и доставчиците на услуги, свързани с поддръжката и управлението на сградите в етажна собственост. CAC също така представя сдруженията от собственици в жилищните сгради на международно ниво.

 

back to top

 

 

Дейности

 

Съюзът на асоциациите на собственици осъществява своите цели посредством следните дейности:

 

  • Създаване на постоянно действаща система за обучение, консултации и медиация на собствениците и сдруженията от собственици в жилищни сгради в режим на етажна собственост по отношение на:

- Юридически въпроси на собствеността и съсобствеността в жилищните сгради;

- Договаряне на необходимите услуги за функционирането и обновяването на собствеността;

- Строително-технически въпроси по поддръжката и обновяването на жилищните сгради;

- Счетоводна отчетност на сдруженията от собственици;

- Възможностите за финансиране на поддръжката и обновяването на сградите.

  • Съюзът на асоциациите на собственици осигурява периодично събирането и обмяната на информация по въпросите на собствеността в жилищните сгради чрез използването на печатни и електронни издания.

 

  • Съюзът на асоциациите на собственици привлича вниманието на държавните власти и обществото към проблемите на собствениците в жилищните сгради чрез обществено обсъждане в медиите, чрез семинари и др.

 

  • Съюзът на асоциациите на собственици осигурява защита на интересите на собствениците и сдруженията от собственици чрез съдействие на държавните власти за усъвършенстване на нормативната уредба.

 

  • Съюзът на асоциациите на собственици представлява собствениците в жилищни сгради пред съответните международни организации.

 

  • Освен седалище в София сдружението изгражда клонове в други български градове с цел осигуряването на своевременна и постоянна връзка със собствениците в жилищните сгради на територията на Република България.

 

back to top 

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия