Членство в сдружението

 

Членове на сдружението могат да бъдат юридически и физически лица, споделящи целите на сдружението и приемащи изцяло устава на последното:

  • Сдружения (асоциации) на собственици в жилищни сгради
  • Представители на инициативни групи за учредяване на асоциации на собственици в жилищни сгради
  • Други юридически и физически лица, свързани с целите на сдружението

 

 

Членски права и задължения

 

Членуването в сдружението е доброволно. Молбата за членство се подава до Управителния съвет на сдружението и се разглежда на първото Общо събрание на сдружението. Кандидатът се счита за приет, ако за него са гласували най-малко 2/3 от присъстващите членове. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност и да се ползва от резултатите от дейността му. Всички членове имат право на един глас в Общото събрание.

 

Членовете на сдружението са задължени:

  • Да заплащат членски внос, който се определя с решение на Общото събрание
  • Да спазват устава на съюза и да допринасят за постигане на целите, заложени в него
  • Да осъществяват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет
  • Да допринасят за изграждането и утвърждаването на обществения авторитет на сдружението
Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия